Všeobecné obchodní podmínky

Právě čtete všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) společnosti Notropy s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 171 75 691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 128951 („my“), zabývající se prodejem doplňků stravy prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.notropy.cz („e-shop“). Prodávané zboží je doplňkem stravy. Jedná se tedy o potravinu, jejímž účelem je doplňovat běžnou stravy a která je koncentrovaným zdrojem vitaminů a minerálních látek nebo dalších látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem, obsažených v potravině samostatně nebo v kombinaci, určená k přímé spotřebě v malých odměřených množstvích.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto Podmínky se vztahují jak na osoby, které u nás nakupují zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (nenakupují „na IČO“), tedy na spotřebitele, tak i na osoby podnikající (nakupují „na IČO“) („vy“). 
  2. Tyto Podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti nás, jako prodávajícího, a vás, jako kupujících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavírané mezi námi prostřednictvím e-shopu. Kromě těchto Podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění – pokud jste spotřebitelem. 
  3. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Tato odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek.
  4. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. 
  5. Znění Podmínek můžeme měnit či doplňovat. Těmito změnami nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Znění Podmínek účinných v době uzavření Smlouvy mezi námi vám vždy zašleme v příloze potvrzení o přijetí objednávky.
 2. UŽIVATELSKÝ PROFIL

  1. Na našem e-shopu si můžete založit vlastní uživatelský profil („uživatelský profil“). Z uživatelského profilu můžete provést objednávku zboží, k vytvoření objednávky ho ale nepotřebujete – objednávku můžete provést i bez něj.
  2. Při registraci na e-shopu a při objednávání zboží jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském profilu jste povinni při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje vámi uvedené v uživatelském profilu a při objednávání zboží považujeme za správné.
  3. Přístup k uživatelskému profilu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. O těchto údajích jste povinni zachovávat mlčenlivost. 
  4. Nejste oprávněni umožnit přístup k vašemu uživatelskému profilu třetím osobám. Za případné zneužití uživatelského profilu třetí stranou neneseme odpovědnost.
  5. Váš uživatelský profil můžeme zrušit, a to zejména v případě, kdy svůj uživatelský profil nebudete déle než 1 rok využívat či v případě, kdy porušíte své povinnosti ze Smlouvy (včetně Podmínek).
  6. Vezměte prosím na vědomí, že uživatelský profil nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu našeho hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu je pouze informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít s vámi ohledně tohoto zboží Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. E-shop obsahuje veškeré potřebné informace o zboží, a to včetně uvedení kupních cen jednotlivého zboží. Kupní ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a veškerých dalších poplatků a zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na e-shopu. I přesto s vámi můžeme uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Cena těchto nákladů je vždy uvedena včetně DPH a veškerých dalších poplatků. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Zboží objednáte vyplněním objednávkového formuláře na e-shopu.
  5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vložte“ do elektronického nákupního košíku e-shopu);
   • o nákladech spojených s dodáním zboží;
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží a nákladů na balné a dodání zboží;
   • požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
    („Objednávka“).
  6. Před odesláním Objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložíte. 
  7. Objednávku vytvoříte kliknutím na tlačítko „Závazně objednat s povinností platby“. Je nezbytné, abyste před odesláním Objednávky vyplnili všechny svoje údaje a potvrdili, že jste se seznámili s těmito Podmínkami, souhlasíte s nimi a zavazujete se jimi řídit. 
  8. Neprodleně po obdržení vaší Objednávky vám na zadaný e-mail potvrdíme přijetí této Objednávky. Smlouva je mezi námi uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí Objednávky. Uzavřením Smlouvy se zavazujete za zboží zaplatit. Pokud je charakter Objednávky neobvyklý (např. vysoké množství zboží, výše kupní ceny, vysoké předpokládané náklady na dopravu), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V tomto případě mezi námi bude Smlouva uzavřena až okamžikem doručení tohoto potvrzení.
  9.  V případě Objednávky učiněné telefonicky vám písemně potvrdíme její obsah a Smlouva bude mezi námi uzavřena okamžikem doručení písemného potvrzení, že s Objednávkou souhlasíte.
  10. Náklady vzniklé použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíte sami, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení.
 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou zboží kupní cena zboží včetně nákladů na balné a nákladů spojených s dodáním zboží („cena zboží“)
  2. Cenu zboží můžete uhradit následujícími způsoby:
   • na dobierku (platba v hotovosti alebo platobnou kartou) na mieste určenom v Objednávke;
   • online platební kartou prostřednictvím platební brány;
   • bezhotovostně převodem na náš bankovní účet IBAN: CZ6020100000002002226934, vedený u společnosti Fio banka, a. s., IČO: 618 58 374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721 („náš bankovní účet“);
  3. Nepožadujeme od vás zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.f Podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu zboží předem.
  4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je cena zboží splatná do 3 dnů od uzavření Smlouvy.
  5. V případě bezhotovostní platby, prosíme, uhraďte cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo Objednávky, které vám sdělíme), abychom mohli platbu spárovat s vaší Objednávkou. Pokud totiž symbol platby neuvedete, může dojít ke zpoždění Objednávky. V případě bezhotovostní platby je váš závazek uhradit cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet.
  6. Jsme oprávněni, zejména v případě, že z vaší strany nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky (čl. 3.h), požadovat po vás uhrazení celé ceny zboží ještě před odesláním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  7. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat.
  8. Pro každou platbu vám vystavíme fakturu – daňový doklad, která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslána na e-mail uvedený v Objednávce.
 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Pokud jste spotřebitel a zároveň se nedohodneme jinak, bude vám zboží doručeno nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy. Nedoručíme-li zboží včas, máte právo od Smlouvy odstoupit a my vám vrátíme uhrazenou cenu zboží.
  2. Pokud vámi objednané zboží nebude skladem a nebude naskladněno ani do 30 dnů od uzavření Smlouvy, vyhrazujeme si právo odstoupit od Smlouvy.
  3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě vašeho zvláštního požadavku, nesete riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  4. Nabízíme následující možnosti dodání zboží:
   • kurýrem přepravní služby na vámi zadanou adresu;
   • na vámi zvolené výdejní místo přepravní služby.
  5. Zboží dodáme na místo vámi určené v Objednávce, vy jste povinni toto zboží převzít. Pokud ho nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od Smlouvy. V takovém případě po vás máme právo vyžadovat náhradu vzniklých nákladů spojených s vrácením nepřevzatého zboží.
  6. V případě, že je z důvodů na vaší straně bude nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  7. Při převzetí zboží od přepravce vám doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusíte zásilku od přepravce převzít. O zjištěném poškození nás prosím informujte a poškození ideálně zdokumentujte. Pokud jste podnikatelé, jste povinni zásilku zkontrolovat do 3 pracovních dnů. 
  8. V případě, že jste Smlouvu uzavřeli jako podnikatel, a dodané zboží neodpovídá Smlouvě, jste povinni nám to oznámit do 5 pracovních dnů od jeho převzetí. K tomuto oznámení jste povinni přiložit i fotografie, které dokládají příslušnou vadu. Do dalších 5 dnů jste povinni nám zaslat zboží zpět. Pokud nám zboží v této lhůtě nevrátíte nebo jej vrátíte poškozené nad rámec zdokumentovaných fotografií, nemusíme ho převzít.
 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

  1. Jako spotřebitel máte právo odstoupit od Smlouvy uzavírané prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží, a to i bez udání důvodu. Pokud vám zašleme zboží v několika zásilkách, lhůta se počítá až po převzetí poslední zásilky. Pokud vám ale zboží zasíláme pravidelně, tato lhůta se počítá od doručení první dodávky.
  2. Právo odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nemáte v případě, že:
   • zboží bylo upraveno podle vašich požadavků nebo přizpůsobené vašim osobním potřebám;
   • zboží podléhá rychlé zkáze nebo má krátkou dobu spotřeby;
   • zboží bylo vzhledem ke své povaze po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
   • zboží je v zapečetěném obalu a vy jste ho z tohoto obalu vyňali. Z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  3. Pro odstoupení od Smlouvy můžete využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto Podmínek. Odstoupení od Smlouvy můžete zasílat mimo jiné na adresu Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika (naše sídlo) či na náš e-mail info@notropy.cz a my vám jeho přijetí bez zbytečného odkladu potvrdíme. Odstoupit od Smlouvy ale můžete jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči nám.
  4. V případě odstoupení Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Vy nám musíte vrátit zakoupené zboží do čtrnácti (14) dnů od okamžiku, kdy nám odstoupení dojde (postačí, když ho v této lhůtě odešlete), a to na výše uvedenou adresu.
  5. Náklady spojené s navrácením zboží, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, nesete vy.
  6. V případě Odstoupení od Smlouvy vám do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy vrátíme peněžní částku odpovídající kupní ceně zboží a nákladům na dodání věci ve výši odpovídající nejlevnějšímu možnému způsobu dodání, a to stejným způsobem, jakým jsme ji od vás přijali. Jsme taktéž oprávněni vrátit vám tuto peněžní částku již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím budete souhlasit a nevzniknou vám tím další náklady. 
  7.  Nejsme povinni vrátit vám přijaté peněžní prostředky dříve, než nám zboží vrátíte nebo než prokážete, že jste zboží odeslali zpět na naši adresu.
  8. Vrácené zboží musí být nepoškozené a neznečištěné. Zboží nesmí jevit známky více než běžného opotřebení či poškození s ohledem na nutné seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. To znamená, že po převzetí zboží si ho můžete vyzkoušet maximálně tak, jak byste si ho vyzkoušeli v kamenné prodejně. Pokud zboží použijete v rozporu s tímto odstavcem a způsobíte na něm škodu, jsme oprávněni jednostranně započíst náš nárok na úhradu škody vzniklé na zboží oproti vašemu nároku na vrácení kupní ceny zboží.
  9. V případech, kdy v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku (čl. 6 těchto Podmínek), máte právo od Smlouvy odstoupit, jsme také oprávněni kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby, než vám zboží odešleme. V takovém případě vám vrátíme cenu zboží bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na vámi sdělený bankovní účet, nedohodneme-li se jinak.
  10. Bylo-li vám společně se zbožím zasláno nějaké bezúplatné plnění (dárek), jste v případě odstoupení od Smlouvy povinni vrátit i toto bezúplatné plnění.
 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele – pokud jste spotřebitelem).
  2. Pokud jste spotřebitel, odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží:
   • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem; 
   • je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž jste souhlasili;
   • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k užití, včetně návodu k montáži nebo instalaci, pokud má být ke zboží přiložen.
  3. Pokud jste spotřebitel, odpovídáme dále také za to, že kromě ujednaných vlastností:

   • je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
   • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věci téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
   • je zboží dodáno s příslušenstvím včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením Smlouvy.

   Za uvedené poslední čtyři body neodpovídáme, pokud vás před uzavřením Smlouvy výslovně upozorníme, že některá vlastnost zboží se liší a vy s tím budete souhlasit.

  4. Pokud jste podnikatel, odpovídáme za to, že zboží odevzdáme vám či přepravci v ujednaném množství, jakosti a provedení. 
  5. Pokud jste si zakoupili zboží, které bylo vadné a pro svou vadu bylo zlevněno, za tuto vadu, pro kterou bylo levnější, neodpovídáme. Za ostatní vady na takovém zboží ale odpovídáme.
  6. Zákonná práva z vadného plnění se nevztahují na:
   • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
   • vady, o kterých jste věděli při nákupu nebo které jste sami způsobili.
  7. Pokud jste spotřebitel, máte právo vytknout vadu, která se na zboží projeví, do dvou let od převzetí zboží. To neplatí u zboží, na kterém je vyznačena minimální doba trvanlivosti, po kterou si zboží zachovává své vlastnosti a funkce, a u kterého lze vytknout vadu maximálně do takto vyznačené doby. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete zboží užívat, pokud jste vadu vytkli oprávněně.
  8. Práva z vadného plnění uplatňujte e-mailem nebo osobně/dopisem u nás na adrese našeho sídla (Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika), je-li to možné s ohledem na sortiment prodávaných produktů.
  9. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte písemné potvrzení (reklamační protokol), v němž protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
  10.  Při uplatnění reklamace po nás můžete požadovat odstranění vady. Podle své volby po nás můžete požadovat:
   • dodání nové věci bez vady, nebo 
   • opravu věci. 
  11. Pokud je pro nás vámi zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, právo zvolit si způsob odstranění vady nemáte. Je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, můžeme odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
  12. Můžete po nás požadovat přiměřenou slevu, nebo odstoupit od Smlouvy, a to:
   • pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné potíže;
   • když se vada projeví opakovaně (zpravidla třikrát a více, posuzuje se individuálně);
   • pokud je vada podstatným porušením Smlouvy;
   • pokud je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro vás.
  13. Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž strana porušující Smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
  14. Nemůžete odstoupit od Smlouvy, je-li vada nevýznamná.
  15. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u nás jako prodávajícího. Pokud je ale k opravě určený někdo jiný (např. servis), kdo je k dispozici v našem okolí nebo v místě, které je vám bližší, vytkněte vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
  16. Pokud jste spotřebitel, pak platí, že dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou cenu zboží nebo její část. 
  17. Pokud prokážeme, že jste před převzetím zboží o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.
  18. Za vadu zboží se nepovažuje vada způsobená vyšší mocí.
  19. O vyřízení reklamace včetně odstranění vady budeme informovat do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi nedohodneme na delší lhůtě. Pokud tuto lhůtu nedodržíme, máte právo dostoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. Potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době jejího trvání, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace vám zašleme elektronicky, popřípadě poštou. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy jste si byli povinni zboží vyzvednout.
  20. Pokud jste podnikatelé, vyřídíme vaši reklamaci co nejdříve, žádnou pevnou lhůtu pro to ale nemáme. 
  21. Pokud jste spotřebitel, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, pokud bude reklamace oprávněná a uznaná. Tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné a požádat si o ně musíte nejpozději do jednoho měsíce od konce doby pro uplatnění vady, jinak na ně ztratíte právní nárok. Jako podnikatel toto právo nemáte. 
  22. Pokud na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření Smlouvy je uvedena doba, po kterou si zboží při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že vás uspokojíme nad rámec vašich zákonných práv z vadného plnění, nebude-li zboží mít vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce (záruční list), který vám vydáme nejpozději při převzetí věci. Vadu krytou zárukou za jakost musíte vytknout nejpozději ve lhůtě určené délkou záruční doby.
 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Vlastnictví ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny zboží, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží na vás přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy jste byli povinni zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou jste tak neučinili.
  2. Nejsme ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování.
  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@notropy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašleme na vámi zadaný e-mail.
 9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

  1. Pokud mezi námi dojde ke spotřebitelskému sporu, máte právo na mimosoudní řešení tohoto sporu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Můžete využít i platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  2. K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Podléháme dozoru České obchodní inspekce, která vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Zpracováváme některé vaše osobní údaje. Které to jsou, z jakého důvodu je zpracováváme, jak dlouho je budeme zpracovávat a jak vaše údaje chráníme, se můžete dočíst zde. Informace o souborech cookie naleznete zde.
  2. Tím, že s námi uzavřete Smlouvu, je naším oprávněným zájmem zasílat vám obchodní sdělení, tedy informace související s námi nabízeným zbožím a službami. Budeme vám je zasílat na váš e-mail, který jste uvedli v Objednávce, a to po dobu 3 let od provedení posledního nákupu. Ze zasílání obchodních sdělení se můžete kdykoliv jednoduše odhlásit, a to proklikem přímo v obchodním sdělení nebo zasláním e-mailu na info@notropy.cz.  
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  2. Veškerou korespondenci si můžeme doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to my vám na adresu elektronické pošty uvedenou ve vašem uživatelském profilu či uvedenou vámi v Objednávce a vy nám na adresu uvedenou na našem e-shopu.
  3. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.
  4. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si sjednáváme, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty nejste zbaveni ochrany, kterou vám poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  5. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  6. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.
  7. Smlouvu včetně Podmínek archivujeme v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
  8. Přílohu Podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  9. Zmluvu vrátane Podmienok archivujeme v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
  10. Přílohu Podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
  11. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů.
   • adresa sídla: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, Česká republika
   • e-mail: info@notropy.cz
   • telefón: +421 908 667 331

Tyto Podmínky platí od 1.5.2023